CHƯƠNG 4: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ – Công thức phân tử hợp chất hữu cơ. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 95 SGK Hóa lớp 11 cơ bản
CHƯƠNG 4: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ – Công thức phân tử hợp chất hữu cơ. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 95 SGK Hóa lớp 11 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết : Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

1. – Công thức đơn giản nhất cho biết tỉ lệ số nguyên tử của các nguyên tố có trong phân tử (biểu biễn bằng tỉ lệ các số nguyên tối giản).


– Công thức phân tử cho biết số nguyên tử của các nguyên tố có trong phân tử.


– Công thức cấu tạo biểu diễn thứ tự và cách thức liên kết của các nguyên tử trong phân tử.


2. – Tính được phân tử khối của chất hữu cơ dựa vào tỉ khối hơi.


– Xác định được công thức phân tử khi biết các số liệu thực nghiệm.


– Phân biệt hiđrocacbon và dẫn xuất của hiđrocacbon theo thành phần phân tử.


Bài 1. (Hướng dẫn giải bài tập 1 trang 95 SGK)


Đề bài :, , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Con người luôn luôn trở thành mồi cho sự thật của mình. Một khi đã thừa nhận chúng, anh ta không thể thoát khỏi chúng.
Man is always prey to his truths. Once he has admitted them, he cannot free himself from them.
Albert Camus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Insane