XtGem Forum catalog

Chương II: Cảm ứng – Ứng động – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 104
Chương II: Cảm ứng – Ứng động – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 104


Câu 1. Ứng động sinh trưởng là gì?

Trả lời :


Ứng động sinh trường là phản ứng sinh trưởng của các cơ quan hình dẹp (lá, hoa) ở cơ thể thực vật đối với sự biến đổi của tác nhân ngoại cảnh (nhiệt độ ánh sáng) tác động khuếch tán mọi phía.


Câu 2. Cơ quan nào của hoa có ứng sinh trưởng.


Trả lời:


Cụm hoa có ứng động sinh trường.


Câu 3. Sự vận động nở hoa thuộc ứng động sinh trường nào?


 Trả lời:


Sự vận động nở hoa là quang ứng động., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Câu hỏi không phải là liệu bạn có sẵn sàng chết vì bạn mình không, mà là bạn có người bạn nào đáng để mình chết không?
The question is not would you die for a friend, but do you have a friend worth dying for?
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên