Duck hunt

Lịch Sử 9 Bài31 – VIỆT NAM TRONG NĂM ĐẦU SAU ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.Sử 9 Bài31 – VIỆT NAM TRONG NĂM ĐẦU SAU ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.Lịch Sử 9 Bài31 – VIỆT NAM TRONG NĂM ĐẦU SAU ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.Lược đồ hành chánh nước Công Hoà Xã Hội chủ nghĩa Việt NamI. Tình hình 2 miền Bắc – Nam sau đại thắng mùa xuân 1975.* Miền Bắc:+ Thuận lợi:Từ 1954 đến 1975 ,CM XHCN miền Bắc đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện. Bước đầu xây dựng cơ sở vật chất cho CNXH.+ Khó khăn: Hậu quả chiến tranh nặng nề.Nhiều làng mạc, ruộng đồng bị tàn phá.50 vạn ha đất bị bỏ hoang.1 triệu ha rừng bị chất độc và bom đạn.Hàng triệu người thất nghiệp.* Miền Nam:+ Thuận lợi:Miền Nam hoàn toàn giải phóng.Chế độ thực dân mới và chính quyền Sài gòn hoàn toàn sụp đỗ.+ Khó khăn:Kinh tế miền Nam phát triển theo hướng TBCN, nhưng vẫn là kinh tế nông nghiệp lạc hậu, sản xuất nhỏ, phân tán, mất cân đối, lệ thuộc bên ngoài. Nhiều tệ nạn xã hội còn tồn tại.Tóm lại :- Chấm dứt tình trạng chia cắt .- Hai miền Nam – Bắc đều phải khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế để đi lên CNXH.- Mở ra kỷ nguyên mới :độc lập – tự do- chủ nghĩa xã hộiLịch Sử 9 Bài31 – VIỆT NAM TRONG NĂM ĐẦU SAU ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.Đoàn tàu Thống nhất Bắc Nam

II. Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế – văn hóa ở 2 miền đất nước.1. Ở Miền Bắc:- Giữa 1976 căn bản hoàn thành và khắc phục kinh tế.- Thực hiện kế hoạch nhà nước 6 tháng cuối 1975 và 6 tháng đầu 1976 có nhiều tiến bộ.- Làm trọn nghĩa vụ hậu phương đối với cả nước với Lào và Cam pu chia trong tình hình mới.

2. Miền Nam:-Tiếp quản vùng mới giải phóng.- Chính quyền cách mạng và các đoàn thể quần chúng nhanh chóng được thiết lập.- Hàng triệu đồng bào được hồi hương.- Xóa bỏ bóc lột phong kiến.- Quốc hữu hóa ngân hàng.Phát hành tiền mới.-Khôi phục nông nghiệp, công nghiệp.- Các hoạt động giáo dục văn hóa, xã hội được tiến hành.Lịch Sử 9 Bài31 – VIỆT NAM TRONG NĂM ĐẦU SAU ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.Quốc Huy của nước Cộng Hoà xã hội chủ nghĩa Việt namIII. Hoàn thành thống nhất đất nước (1975 – 1976).- Đáp ứng nguyện vọng của nhân dân cả nước.-25-4-1976 Tổng tuyển cử trong cả nước .- Kì họp lần 1 của Quốc hội khóa VI đã quyết định (24-6 đến 3-7-1976)+ Chính sách đối nội và đối ngoại của nước VN thống nhất.+ Đổi tên nước là : CHXHCNVN. ( từ ngày 2-7-1976)+ Quyết định: Quốc huy, Quốc kì, Quốc ca.+ Thủ đô: Hà Nội.+ Thành phố Sài gòn - Gia Định đổi là thành phố Hồ Chí Minh .+ Bầu ra các cơ quan lãnh đạo và chức vụ cao nhất của nhà nước.+ Bầu Ban Dự thảo Hiến pháp.- Ở địa phương:+ Tổ chức thành 3 cấp: Cấp tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương . Cấp huyện và tương đương. Cấp xã và tương đương.

Như vậy kì họp của Quốc hội khóa VI đã hoàn thành thống nhất nhà nước về chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa – xã hội sẽ gắn liền với việc xây dựng CNXH trong cả nước.Lịch Sử 9 Bài31 – VIỆT NAM TRONG NĂM ĐẦU SAU ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975.Bái hát Tiến quân ca của Văn Cao

Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập
, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Điều nhiều nhất tôi có thể làm được cho bạn mình là đơn thuần làm một người bạn.
The most I can do for my friend is simply be his friend.
Henry David Thoreau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên