Chương III: Sinh trưởng và phát triển – Sinh trưởng ở thực vật – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 138
Chương III: Sinh trưởng và phát triển – Sinh trưởng ở thực vật – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 138Câu 1. Sinh trưởng ở thực vật là gì ?

Trả lời:


Sinh trưởng của thực vật là quá trình tăng về kích thước (chiều dài, bề mặt, thể tích) của cơ thể do tăng số lượng và kích thước của tế bào).


Câu 2. Sinh trưởng sơ cấp ở thực vật là gì?


Trả lời:


Sinh trưởng sơ cấp là sinh trưởng của thân và rễ theo chiều dài do hoạt động của mô phân sinh đỉnh.


Câu 3. Sinh trưởng thứ cấp là gì?


Trả lời:


Sinh trưởng thứ cấp của cây thân gỗ là do mô phân sinh bên hoạt động tạo ra. Sinh trưởng thứ câp tạo ra gỗ lõi, gỗ dác và vỏ., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bên trong, tất cả chúng ta đều là hoa hướng dương.
We're all golden sunflowers inside.
Allen Ginsberg
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Snack's 1967