Thao tác lập luận so sánh

HocTap321 hướng dẫn soạn bài Thao tác lập luận so sánh lớp 11

BÀI GIẢNG - THAO TÁC LẬP LUẬN SO SÁNH
I. Tìm hiểu bài


1. Khái niệm so sánh


-       So sánh là đối chiếu 2 sự vật, hiện tượng, để thấy được sự giống và khác nhau giữa 2 sự vật, hiện tượng ấy.


-       Có 2 kiểu so sánh: Tương đồng (chỉ ra những nét giống nhau) và tương phản (chỉ ra những nét khác nhau).


2. Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận so sánh


a. Tìm hiểu ngữ liệu


Câu1: Đối tượng được so sánh: Bài văn Chiêu hồn. Đối tượng so sánh: Chinh phụ ngâm, Cung oán ngâm khúc, Truyện Kiều.


Câu 2: Điểm giống và khác nhau.


-       Giống: Đều bàn về con người., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu một bên kiên quyết đòi những gì mà bên kia kiên quyết từ chối, sự tranh chấp chỉ có thể được giải quyết bằng phân xử; và giữa những quyền uy không có cùng cấp cao hơn, chẳng có trọng tài nào ngoài thanh kiếm.
If one party resolves to demand what the other resolves to refuse, the dispute can be determined only by arbitration; and between powers who have no common superior, there is no other arbitrator than the sword.
Samuel Johnson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Insane