Nghĩa của câu

HocTap321 hướng dẫn soạn bài Nghĩa của câu lớp 11

BÀI GIẢNG - NGHĨA CỦA CÂU

I. Hai thành phần nghĩa của câu


1. Tìm hiểu ngữ liệu


-      Cặp câu a1/ ađều nói đến một sự việc. Câu acó từ hình như: Chưa chắc chắn. Câu a2 không có từ hình như: thể hiện độ tin cậy cao.


-      Cặp câu b1/ bđều đề cập đến một sự việc. Câu bbộc lộ sự tin cậy. Câu b2 chỉ đề cập đến sự việc.


2. Kết luận


-      Mỗi câu thường có hai thành phần nghĩa: Thành phần nghĩa sự việc và thành phần nghĩa tình thái.


-      Các thành phần nghĩa của câu thường có quan hệ gắn bó mật thiết. Trừ trường hợp câu chỉ có cấu tạo bằng từ ngữ cảm thán. 


II. Nghĩa sự việc, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Lạc quan là hạt giống gieo trồng trên mảnh đất của niềm tin; bi quan là hạt giống cất giữ dưới căn hầm ngờ vực.
Optimism is a seed sown in the soil of faith; pessimism is a seed hoarded in the vault of doubt.
William Arthur Ward
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Polly po-cket