Speaking Unit 14 Lớp 10

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 14 The World Cup Speaking . The First World Cup was held in Uruguay in 1930. The final match was between Uruguay and Argentina. Uruguay defeated Argentina by 4 to 2 ...

UNIT 14: THE WORLD CUP

SPEAKING (NÓI) 

 

Task 1: Hãy nhìn tranh. Em biết gi về những đội bóng này?

1. The English Football Team.

2. The Italian Football Team.

3. The French Football Team.

4. The German Football Team.

Task 2: Theo nhóm, hãy nhìn vào bảng bên dưới để hỏi và trả lời.

Ví dụ:, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Giá trị của anh đối với thế giới thường được tính bằng điều còn lại sau khi đem tật xấu trừ khỏi điểm tốt.
Your net worth to the world is usually determined by what remains after your bad habits are subtracted from your good ones.
Benjamin Franklin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog