The Soda Pop

CHƯƠNG 7: HIĐROCACBON THƠM, NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN. HỆ THỐNG HÓA VỀ HIĐROCACBON. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 trang 159-161 SGK Hóa lớp 11 cơ bản
CHƯƠNG 7: HIĐROCACBON THƠM, NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN. HỆ THỐNG HÓA VỀ HIĐROCACBON.

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 trang 159-161 SGK Hóa lớp 11 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết : Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

1. Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, cấu tạo


– Công thức chung dãy đồng đẳng của benzene: CnH2n-6 (n ≥ 6)


– Tên gọi: Tên vị trí – tên nhánh + benzene


– Đồng phân gồm: Đồng phân vị trí nhóm ankyl trong vòng benzen và đồng mạch cacbon của nhánh.


– Cấu trúc phân tử benzen: Sáu nguyên tử C trong phân tử liên kết với nhau tạo vòng 6 cạnh, 3 liên kết đơn tạo hệ liên hợp chung cho cả vòng benzen. Các nguyên tử trong phân tử cùng nằm trên mặt phẳng.


– Biểu diễn cấu tạo benzen: CHƯƠNG 7: HIĐROCACBON THƠM, NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN. HỆ THỐNG HÓA VỀ HIĐROCACBON. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 trang 159-161 SGK Hóa lớp 11 cơ bản


2. Tính chất hóa học


a) Phản ứng thế, , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu một bên kiên quyết đòi những gì mà bên kia kiên quyết từ chối, sự tranh chấp chỉ có thể được giải quyết bằng phân xử; và giữa những quyền uy không có cùng cấp cao hơn, chẳng có trọng tài nào ngoài thanh kiếm.
If one party resolves to demand what the other resolves to refuse, the dispute can be determined only by arbitration; and between powers who have no common superior, there is no other arbitrator than the sword.
Samuel Johnson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên