Chương 1: Sự điện ly – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 22, 23 SGK Hóa lớp 11 cơ bản
Luyện tập chương 1 – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 22, 23 SGK Hóa lớp 11 cơ bản

Tóm tắt lý thuyết: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li.


1. Thuyết axit – bazơ của A-rê-ni-út.

– Axit là chất khi tan trong nước phân li ra ion H+.


– Bazơ là những chất khi tan trong nước phân li ra ion OH


– Hiđroxit lưỡng tính khi tan trong nước vừa có thể phân li như axit vừa phân li như bazơ.


– Hầu hết các muối khi tan trong nước, điện li hoàn toàn ra cation kim loại (hoặc cation NH4+) và anion gốc axit.


Nếu gốc axit còn chứa hiđro có tính axit, thì gốc đó điện li yếu ra cation H+ và anion gốc axit.


2. Tích số ion của nước là

KH2O = [H+].[OH] = l,0.10-14(ở 25°C). Nó là hằng số trong nước cũng như trong dung dịch loãng của các chất khác nhau.


3. Giá trị [H+] và pH đặc trưng cho các môi trường :


Môi trường trung tính : [H+] = 10-7 M hay pH = 7,0, , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chất lượng của khoảng khắc mới là quan trọng, không phải số ngày, hay số sự kiện, hay số người tham gia.
It is the quality of the moment, not the number of days, or events, or of actors, that imports.
Ralph Waldo Emerson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Polaroid