Teya Salat

Chương 1: Sự điện ly – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 22, 23 SGK Hóa lớp 11 cơ bản
Luyện tập chương 1 – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 22, 23 SGK Hóa lớp 11 cơ bản

Tóm tắt lý thuyết: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li.


1. Thuyết axit – bazơ của A-rê-ni-út.

– Axit là chất khi tan trong nước phân li ra ion H+.


– Bazơ là những chất khi tan trong nước phân li ra ion OH


– Hiđroxit lưỡng tính khi tan trong nước vừa có thể phân li như axit vừa phân li như bazơ.


– Hầu hết các muối khi tan trong nước, điện li hoàn toàn ra cation kim loại (hoặc cation NH4+) và anion gốc axit.


Nếu gốc axit còn chứa hiđro có tính axit, thì gốc đó điện li yếu ra cation H+ và anion gốc axit.


2. Tích số ion của nước là

KH2O = [H+].[OH] = l,0.10-14(ở 25°C). Nó là hằng số trong nước cũng như trong dung dịch loãng của các chất khác nhau.


3. Giá trị [H+] và pH đặc trưng cho các môi trường :


Môi trường trung tính : [H+] = 10-7 M hay pH = 7,0, , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Với tôi tội lỗi nhân sinh không chỉ là sự dối trá của các cảm nhận trong tình yêu, mà còn là cả ảo ảnh mà các cảm nhận đó theo đuổi tạo ra khi tình yêu không được trọn vẹn. Tôi muốn nói, tôi tin rằng mỗi người phải yêu bằng tất cả bản thân mình, còn nếu không dù chuyện gì đến đi nữa, hãy sống một cuộc đời hoàn toàn trinh bạch.
I regard as a mortal sin not only the lying of the senses in matters of love, but also the illusion which the senses seek to create where love is only partial. I say, I believe, that one must love with all of one's being, or else live, come what may, a life of complete chastity.
George Sand
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên