XtGem Forum catalog

Chương 1: Sự điện ly – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 22, 23 SGK Hóa lớp 11 cơ bản
Luyện tập chương 1 – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 22, 23 SGK Hóa lớp 11 cơ bản

Tóm tắt lý thuyết: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li.


1. Thuyết axit – bazơ của A-rê-ni-út.

– Axit là chất khi tan trong nước phân li ra ion H+.


– Bazơ là những chất khi tan trong nước phân li ra ion OH


– Hiđroxit lưỡng tính khi tan trong nước vừa có thể phân li như axit vừa phân li như bazơ.


– Hầu hết các muối khi tan trong nước, điện li hoàn toàn ra cation kim loại (hoặc cation NH4+) và anion gốc axit.


Nếu gốc axit còn chứa hiđro có tính axit, thì gốc đó điện li yếu ra cation H+ và anion gốc axit.


2. Tích số ion của nước là

KH2O = [H+].[OH] = l,0.10-14(ở 25°C). Nó là hằng số trong nước cũng như trong dung dịch loãng của các chất khác nhau.


3. Giá trị [H+] và pH đặc trưng cho các môi trường :


Môi trường trung tính : [H+] = 10-7 M hay pH = 7,0, , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Có đủ chỗ cho mọi thứ, nếu mỗi thứ được đặt ở chỗ của mình.
Ngạn ngữ Pháp
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên