Snack's 1967

Chương 5. Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 162 SGK Vật Lý lớp 10
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang  162  SGK Vật Lý lớp 10


ĐỀ BÀI

Câu 1: Thế nào là quá trình đẳng tích ? Tìm một ví dụ về quá trình này.


Câu 2: Phát biểu định luật Sác-lơ.


Câu 3: Phát biểu định luật Sác-lơ.


Câu 4: Trong các hệ thức sau đây, hệ thức nào không phù hợp với định luật Sác-lơ ?


Chương  5. Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang  162  SGK Vật Lý lớp 10


Câu 5: Trong hệ tọa độ (p, T), đường biểu diễn nào sau đây là đường đẳng tích ?


A. Đường hypebol.


B. Đường thẳng kéo dài qua gốc tọa độ., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thật sai lầm khi nghĩ rằng một khi rời khỏi trường học, bạn không bao giờ cần học thêm điều mới nữa.
It's a mistake to think that once you're done with school you need never learn anything new.
Sophia Loren
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên