XtGem Forum catalog

Chương 5. Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 162 SGK Vật Lý lớp 10
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang  162  SGK Vật Lý lớp 10


ĐỀ BÀI

Câu 1: Thế nào là quá trình đẳng tích ? Tìm một ví dụ về quá trình này.


Câu 2: Phát biểu định luật Sác-lơ.


Câu 3: Phát biểu định luật Sác-lơ.


Câu 4: Trong các hệ thức sau đây, hệ thức nào không phù hợp với định luật Sác-lơ ?


Chương  5. Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang  162  SGK Vật Lý lớp 10


Câu 5: Trong hệ tọa độ (p, T), đường biểu diễn nào sau đây là đường đẳng tích ?


A. Đường hypebol.


B. Đường thẳng kéo dài qua gốc tọa độ., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Giữa sự sai lầm và sự thực vô dụng không có nhiều khác biệt. Cũng giống như vàng không thể dùng sẽ chẳng khiến ai giàu có, kiến thức không thể áp dụng sẽ chẳng khiến ai thông thái hơn.
Between falsehood and useless truth there is little difference. As gold which he cannot spend will make no man rich, so knowledge which cannot apply will make no man wise.
Samuel Johnson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên