XtGem Forum catalog

Chương 2. Lực hấp dẫn, Định luật vạn vật hấp dẫn – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 70 SGK Vật Lý lớp 10
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang  70 SGK Vật Lý lớp 10


ĐỀ BÀI

Câu 1: Phát biểu định luật vạn vật hấp dẫn và viết hệ thức của lực hấp dẫn?


Câu 2: Nêu định nghĩa trọng tâm của vật?


Câu 3: Tại sao gia tốc rơi tự do và trọng lượng của vật càng lên cao lại càng giảm?


Câu 4: Một vật khối lượng 1 kg, ở trên mặt đất có trọng lượng 10N. Khi chuyển vật tới một điểm cách tâm Trái Đất 2R (R là bạn kính của Trái Đất) thì nó có trọng lượng bằng bao nhiêu?


A. 1 N


B. 2,5 N


C. 5N


D. 10N, , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tiết kiệm là tập quán phải bắt đầu từ nhỏ. Tội lỗi thú nhận là giảm đi một nửa.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên