Bài 27:Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập Bài 27:Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 lớp 12 môn lịch sử

LỊCH SỬ 12


BÀI 27. TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 - 2000I. CÁC THỜI KỲ PHÁT TRIỂN CỦA LỊCH SỬ  DÂN TỘC


1. Giai đoạn 1919 - 1930: từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất  đến khi Đảng ra đới năm 1930.


-       Sau chiến tranh thế giới I, Pháp làm chuyển biến  kinh tế - xã hội Việt Nam, tạo điều kiện  cho phong trào yêu nước tiếp thu  luồng tư tưởng cách mạng vô sản.


-       Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc đã làm chuyển biến  phong trào yêu nước chống Pháp


-       Ba tổ chức Công sản VN ra đời.


-       ĐCS VN ra đời 3/2/30 chấm dứt sự  khủng hoảng về đường lối lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam.

Bài 27:Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Yêu nhau lắm, cắn nhau đau.
Tục ngữ Việt Nam
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Lamborghini Huracán LP 610-4 t