Bài 61: Luật bảo vệ môi trường
Chương IV : Bảo vệ môi trường – Luật bảo vệ môi trường – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 185


Nội dung cơ bản của luật bảo vệ môi trường tại Việt Nam :

1. Phòng chống suy thoái, ô nhiễm và sự cố môi trường (Chương II)


– Quy định về phòns chống suy thoái môi trường, ô nhiễm môi trường, sự cô môi trường có liên quan tới việc sử dụng các thành phần môi trường như đất. nước, khônq khí, sinh vật. các hệ sinh thái, đa dạng sinh học, cảnh quan.


-Cấm nhập khẩu các chất thải vào Việt Nam.


2.Khắc phục suy thoái, ô nhiểm và sự cổ mói trường (Chương III)


–    Các tổ chức và cá nhân phài cỏ trách nhiệm xử lí chất thải bằng công nghệ thích hợp.


–    Các tổ chức và cá nhân gây ra sự cô môi trưòms có trách nhiệm bổi thường và khắc phục hậu quả về mặt môi trường.


1.Trình bày sơ lược hai nội dung về phòng chống suy thoái, ô nhiễm môi trường, khắc phục ô nhiễm và sự cố môi trường của Luật bảo vệ môi trường Việt Nam.


–    Phòng, chông suy thoái, ó nhiễm và sự cố môi trường (chương II). Quy định về phòng chòng suy thoái môi trường, ô nhiễm môi trường, sự cố mỏi trường như đất, nước, không khí, sinh vật, các hệ sinh thái, đa dạng sinh học, cảnh quan. Cấm nhập khẩi: các chất thải vào Việt Nam., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy để tên tôi ở giữa những người sẵn lòng chấp nhận bị chế nhạo và chỉ trích vì sự thật, và rồi có quyền hân hoan khi sự thật thắng thế.
Let my name stand among those who are willing to bear ridicule and reproach for the truth's sake, and so earn some right to rejoice when the victory is won.
Louisa May Alcott
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

The Soda Pop