Duck hunt

Test Yourself C English 10 (Unit 6 - 8)

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Test Yourself C English 10 (Unit 6 - 8). Ngày nay truyền hình đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của con người đến đỗi rất cần thiết cho chúng ta cân nhắc xem liệu truyền hình có lợi hay có hại.

TEST YOURSELF C

UNIT 3 - 6 

I. Listening (Nghe)

1.F     2. F     3. T     4. F     5. T

1. aren't       2. evenings     3. cinemas     4. theaters     5. knows

* Lời trong băng:

I live in a small village called Henfield - there are about 500 people here. I love it because it's quiet and life is slow and easy. You never have to queue in shops and banks. The village is clean - people look after it and don't throw their rubbish in the streets. The air is also clean because there's not much heavy traffic. It's much more friendly here than in a city. Everyone knows everyone and if someone has a problem, there are always people who can help.

There aren't many things I don’t like about Henfield. One thing is that there’s not much to do in the evenings - we haven't got any cinemas or theatres. Another problem is that people always talk about each other and everyone knows what everyone is doing. But I still prefer village life to life in a big city.

II. Reading (Đọc), , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu nào muốn chỉ là tình yêu tinh thần thì sẽ trở nên mờ nhạt, còn tình yêu nào không có cơ sở tinh thần thì là điều tầm thường.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên