XtGem Forum catalog

Writing Unit 6 Lớp 10

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 6 An Excursion Writing trang 69. Theo cặp, em hãy đọc hai lá thư sau đây và tìm ra lời yêu cầu trong thư của Nga và lời đồng ý trong thư của Hoa.

UNIT 6: AN EXCURSION

WRITING (VIẾT)

 

Task 1: Theo cặp, em hãy đọc hai lá thư sau đây và tìm ra lời yêu cầu trong thư của Nga và lời đồng ý trong thư của Hoa.

Lời yêu cầu:

Can you go shopping with me to buy the things we need for the trip?

I’ll pick you up at 2.30 pm tomorrow.

Lời đồng ý

Certainly, I will help you prepare everything you need for the trip. I'll be waiting for you at 2.30 pm tomorrow.

Task 2: Em hãy đọc các tình huống sau và viết thư đồng ý cho mỗi tình huống., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trọng người giỏi mà vọng người thường, khen người hay mà thương người dở.
Ngạn ngữ Anh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên