XtGem Forum catalog

Writing Unit 6 Lớp 10

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 6 An Excursion Writing trang 69. Theo cặp, em hãy đọc hai lá thư sau đây và tìm ra lời yêu cầu trong thư của Nga và lời đồng ý trong thư của Hoa.

UNIT 6: AN EXCURSION

WRITING (VIẾT)

 

Task 1: Theo cặp, em hãy đọc hai lá thư sau đây và tìm ra lời yêu cầu trong thư của Nga và lời đồng ý trong thư của Hoa.

Lời yêu cầu:

Can you go shopping with me to buy the things we need for the trip?

I’ll pick you up at 2.30 pm tomorrow.

Lời đồng ý

Certainly, I will help you prepare everything you need for the trip. I'll be waiting for you at 2.30 pm tomorrow.

Task 2: Em hãy đọc các tình huống sau và viết thư đồng ý cho mỗi tình huống., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy giữ trái tim không bao giờ chai cứng, và tâm tính không bao giờ kiệt sức, và bàn tay không bao giờ gây sự tổn thương.
Have a heart that never hardens, and a temper that never tires, and a touch that never hurts.
Charles Dickens
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên