Polly po-cket

Lịch Sử 10-Bài 27:QUÁ TRÌNH DỰNG NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự quên mình luôn bi thương, nhưng là thứ bi thương được tự nguyện tạo ra.
Renunciation remains sorrow, though a sorrow borne willingly.
Charles Dickens
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên