Snack's 1967

Listening Unit 9 Lớp 10

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 unit 9 Undersea World Listening SGK. Dùng Should hay Shouldn't + một trong số các cụm từ trong khung để viết câu ứng với tình huống trong ngoặc.

UNIT 9: UNDERSEA WORLD

LISTENING (NGHE)

 

Before you listen

Theo cặp, hãy thảo luận các câu hỏi sau.

1. The whale is a mammal because it raises its young on milk.

2. Because they want whales for food, oil, leather and other products.

While you listen

Task 1: Hãy nghe thông tin về cá voi rồi xem những câu dưới đây là đúng (T) hay sai (F).

1. F    2. T    3. T    4. F    5. T, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sống không chỉ là thở; nó là hành động, là sử dụng những cơ quan, cảm giác, tài năng của mình
tất cả mọi thành phần sẽ cho ta cảm giác tồn tại.
To live is not merely to breathe; it is to act; it is to make use of our organs, senses, faculties
of all those parts of ourselves which give us the feeling of existence.
Jean Jacques Rousseau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên