Polly po-cket

Listening Unit 9 Lớp 10

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 unit 9 Undersea World Listening SGK. Dùng Should hay Shouldn't + một trong số các cụm từ trong khung để viết câu ứng với tình huống trong ngoặc.

UNIT 9: UNDERSEA WORLD

LISTENING (NGHE)

 

Before you listen

Theo cặp, hãy thảo luận các câu hỏi sau.

1. The whale is a mammal because it raises its young on milk.

2. Because they want whales for food, oil, leather and other products.

While you listen

Task 1: Hãy nghe thông tin về cá voi rồi xem những câu dưới đây là đúng (T) hay sai (F).

1. F    2. T    3. T    4. F    5. T, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Yêu là mạo hiểm vì có thể bị từ chối. Nhưng không mạo hiểm thì đã là thất bại rồi vì trong cuộc sống điều nguy hiểm nhất là không thử thách điều gì.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên