pacman, rainbows, and roller s

Listening Unit 9 Lớp 10

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 unit 9 Undersea World Listening SGK. Dùng Should hay Shouldn't + một trong số các cụm từ trong khung để viết câu ứng với tình huống trong ngoặc.

UNIT 9: UNDERSEA WORLD

LISTENING (NGHE)

 

Before you listen

Theo cặp, hãy thảo luận các câu hỏi sau.

1. The whale is a mammal because it raises its young on milk.

2. Because they want whales for food, oil, leather and other products.

While you listen

Task 1: Hãy nghe thông tin về cá voi rồi xem những câu dưới đây là đúng (T) hay sai (F).

1. F    2. T    3. T    4. F    5. T, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tướng giỏi sau khi thắng trận không cần ai khen và cũng không cần ai biết đến công lao.
Tôn Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên