Snack's 1967

Lịch Sử 7- Bài 8 : NƯỚC TA BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP



Sử 7- Bài 8 : NƯỚC TA BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP



Lịch Sử 7- Bài 8 : NƯỚC TA BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP

Lược đồ “12 sứ quân” và quá trình Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước

1. Ngô Quyền dựng nền độc lập tự chủ



- Sau chiến thắng Bạch Đằng (938) , Ngô Quyền lên ngôi vua, đóng đô ở Cổ Loa.



- Ông bỏ bộ máy cai trị cũ, xây dựng chính quyền mới còn đơn giản .



- Đứng đầu là vua, nắm quyền chính trị , ngoại giao, quân sự



- Dưới là quan văn võ, cử các tướng coi các châu quan trọng như Châu Hoan, Châu Phong....,đất nưóc yên ổn.



- Chính quyền mang tính chất độc lập tự chủ ,bộ máy nhà nước còn đơn giản .



2.TÌNH HÌNH ĐẤT NƯỚC CUỐI THỜI NGÔ:



- Ngô Quyền mất (944),hai con là Ngô Xương Văn và Ngô Xương Ngập còn ít tuổi, Dương Tam Kha cướp ngôi vua và xưng là Bình Vương , khiến cho chính quyền trung ương suy yếu.



- Năm 950 Ngô Xương Văn giành lại ngôi vua



- Năm 965, Ngô Xương Văn chết, đầt nước hỗn loạn, các hào trưởng nổi dậy khắp nơi tranh giành nhau quyết liệt, đó là “Loạn 12 sứ quân”.



* Sứ quân: thế lực phong kiến nổi dậy chiếm lĩnh một vùng .



Lịch Sử 7- Bài 8 : NƯỚC TA BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP



Lược đồ 12 sứ quân

Mô tả : vị trí các sứ quân trên lược đồ .



-Ngô Nhật Khánh chiếm giữ Đường Lâm.



-Kiều Công Hãn chiếm Phong Châu.



-Kiều Thuận chiếm Hồi Hồ.



-Nguyễn Khoan chiếm Tam Đái.



-Nguyễn Thủ Tiệp chiếm Tiên Du.



-Nguyễn Siêu chiếm Tây Phù Liệt.



-Lý Khuê chiếm Siêu Loại.



-Lữ Đường chiếm Tế Giang.



-Phạm Bach Hổ chiếm Đằng Châu.



-Đỗ Cảnh Thạc chiếm Đỗ Động Giang.



-Trần Lãm chiếm Bố Hải Khẩu.



-Ngô Xương Xí chiếm Bình Kiều.



3.ĐINH BỘ LĨNH THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC.



- “Loạn 12 Sứ quân” làm chia cắt đất nước,sản xuất đình trệ, nhân dân khổ cực.



- Nhà Tống đe dọa đánh chiếm nước ta



- Từ Hoa Lư, Đinh Bộ Lĩnh liên kết với sứ quân Trần Lãm, chiêu dụ được sứ quân Phạm Bạch Hổ , được nhân dân ủng hộ, và đánh bại các sứ quân khác, được tôn vinh làm Vạn Thắng Vương, đất nước trở lại yên bình thống nhất.



- Ngô Quyền có công đặt nền móng, xây dựng chính quyền. Đinh Bộ Lĩnh có công thống nhất đất nước.



* Ý nghĩa: Đánh bại thế lực cát cứ, lập lại hòa bình trong cả nước , tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc xây dựng đất nước sau này.



Lịch Sử 7- Bài 8 : NƯỚC TA BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP

Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập.




, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ngài có thể trói cơ thể tôi, buộc tay tôi, điều khiển hành động của tôi: ngài mạnh nhất, và xã hội cho ngài thêm quyền lực; nhưng với ý chí của tôi, thưa ngài, ngài không thể làm gì được.
You can bind my body, tie my hands, govern my actions: you are the strongest, and society adds to your power; but with my will, sir, you can do nothing.
George Sand
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên