Lịch Sử 7- Bài 8 : NƯỚC TA BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬPSử 7- Bài 8 : NƯỚC TA BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬPLịch Sử 7- Bài 8 : NƯỚC TA BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP

Lược đồ “12 sứ quân” và quá trình Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước

1. Ngô Quyền dựng nền độc lập tự chủ- Sau chiến thắng Bạch Đằng (938) , Ngô Quyền lên ngôi vua, đóng đô ở Cổ Loa.- Ông bỏ bộ máy cai trị cũ, xây dựng chính quyền mới còn đơn giản .- Đứng đầu là vua, nắm quyền chính trị , ngoại giao, quân sự- Dưới là quan văn võ, cử các tướng coi các châu quan trọng như Châu Hoan, Châu Phong....,đất nưóc yên ổn.- Chính quyền mang tính chất độc lập tự chủ ,bộ máy nhà nước còn đơn giản .2.TÌNH HÌNH ĐẤT NƯỚC CUỐI THỜI NGÔ:- Ngô Quyền mất (944),hai con là Ngô Xương Văn và Ngô Xương Ngập còn ít tuổi, Dương Tam Kha cướp ngôi vua và xưng là Bình Vương , khiến cho chính quyền trung ương suy yếu.- Năm 950 Ngô Xương Văn giành lại ngôi vua- Năm 965, Ngô Xương Văn chết, đầt nước hỗn loạn, các hào trưởng nổi dậy khắp nơi tranh giành nhau quyết liệt, đó là “Loạn 12 sứ quân”.* Sứ quân: thế lực phong kiến nổi dậy chiếm lĩnh một vùng .Lịch Sử 7- Bài 8 : NƯỚC TA BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬPLược đồ 12 sứ quân

Mô tả : vị trí các sứ quân trên lược đồ .-Ngô Nhật Khánh chiếm giữ Đường Lâm.-Kiều Công Hãn chiếm Phong Châu.-Kiều Thuận chiếm Hồi Hồ.-Nguyễn Khoan chiếm Tam Đái.-Nguyễn Thủ Tiệp chiếm Tiên Du.-Nguyễn Siêu chiếm Tây Phù Liệt.-Lý Khuê chiếm Siêu Loại.-Lữ Đường chiếm Tế Giang.-Phạm Bach Hổ chiếm Đằng Châu.-Đỗ Cảnh Thạc chiếm Đỗ Động Giang.-Trần Lãm chiếm Bố Hải Khẩu.-Ngô Xương Xí chiếm Bình Kiều.3.ĐINH BỘ LĨNH THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC.- “Loạn 12 Sứ quân” làm chia cắt đất nước,sản xuất đình trệ, nhân dân khổ cực.- Nhà Tống đe dọa đánh chiếm nước ta- Từ Hoa Lư, Đinh Bộ Lĩnh liên kết với sứ quân Trần Lãm, chiêu dụ được sứ quân Phạm Bạch Hổ , được nhân dân ủng hộ, và đánh bại các sứ quân khác, được tôn vinh làm Vạn Thắng Vương, đất nước trở lại yên bình thống nhất.- Ngô Quyền có công đặt nền móng, xây dựng chính quyền. Đinh Bộ Lĩnh có công thống nhất đất nước.* Ý nghĩa: Đánh bại thế lực cát cứ, lập lại hòa bình trong cả nước , tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc xây dựng đất nước sau này.Lịch Sử 7- Bài 8 : NƯỚC TA BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP

Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập.
, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu là một vị thần trẻ con. Hễ khi đã yêu thì dù là bậc thánh cũng biến thành một đứa trẻ con không hơn không kém.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Polaroid