Pair of Vintage Old School Fru

Lịch Sử 7- Bài 8 : NƯỚC TA BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬPSử 7- Bài 8 : NƯỚC TA BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬPLịch Sử 7- Bài 8 : NƯỚC TA BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP

Lược đồ “12 sứ quân” và quá trình Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước

1. Ngô Quyền dựng nền độc lập tự chủ- Sau chiến thắng Bạch Đằng (938) , Ngô Quyền lên ngôi vua, đóng đô ở Cổ Loa.- Ông bỏ bộ máy cai trị cũ, xây dựng chính quyền mới còn đơn giản .- Đứng đầu là vua, nắm quyền chính trị , ngoại giao, quân sự- Dưới là quan văn võ, cử các tướng coi các châu quan trọng như Châu Hoan, Châu Phong....,đất nưóc yên ổn.- Chính quyền mang tính chất độc lập tự chủ ,bộ máy nhà nước còn đơn giản .2.TÌNH HÌNH ĐẤT NƯỚC CUỐI THỜI NGÔ:- Ngô Quyền mất (944),hai con là Ngô Xương Văn và Ngô Xương Ngập còn ít tuổi, Dương Tam Kha cướp ngôi vua và xưng là Bình Vương , khiến cho chính quyền trung ương suy yếu.- Năm 950 Ngô Xương Văn giành lại ngôi vua- Năm 965, Ngô Xương Văn chết, đầt nước hỗn loạn, các hào trưởng nổi dậy khắp nơi tranh giành nhau quyết liệt, đó là “Loạn 12 sứ quân”.* Sứ quân: thế lực phong kiến nổi dậy chiếm lĩnh một vùng .Lịch Sử 7- Bài 8 : NƯỚC TA BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬPLược đồ 12 sứ quân

Mô tả : vị trí các sứ quân trên lược đồ .-Ngô Nhật Khánh chiếm giữ Đường Lâm.-Kiều Công Hãn chiếm Phong Châu.-Kiều Thuận chiếm Hồi Hồ.-Nguyễn Khoan chiếm Tam Đái.-Nguyễn Thủ Tiệp chiếm Tiên Du.-Nguyễn Siêu chiếm Tây Phù Liệt.-Lý Khuê chiếm Siêu Loại.-Lữ Đường chiếm Tế Giang.-Phạm Bach Hổ chiếm Đằng Châu.-Đỗ Cảnh Thạc chiếm Đỗ Động Giang.-Trần Lãm chiếm Bố Hải Khẩu.-Ngô Xương Xí chiếm Bình Kiều.3.ĐINH BỘ LĨNH THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC.- “Loạn 12 Sứ quân” làm chia cắt đất nước,sản xuất đình trệ, nhân dân khổ cực.- Nhà Tống đe dọa đánh chiếm nước ta- Từ Hoa Lư, Đinh Bộ Lĩnh liên kết với sứ quân Trần Lãm, chiêu dụ được sứ quân Phạm Bạch Hổ , được nhân dân ủng hộ, và đánh bại các sứ quân khác, được tôn vinh làm Vạn Thắng Vương, đất nước trở lại yên bình thống nhất.- Ngô Quyền có công đặt nền móng, xây dựng chính quyền. Đinh Bộ Lĩnh có công thống nhất đất nước.* Ý nghĩa: Đánh bại thế lực cát cứ, lập lại hòa bình trong cả nước , tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc xây dựng đất nước sau này.Lịch Sử 7- Bài 8 : NƯỚC TA BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP

Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập.
, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thời gian là người thầy tuyệt vời, nhưng thật không may, nó giết tất cả học trò của mình.
Time is a great teacher, but unfortunately it kills all its pupils.
Hecto Berlioz
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên