XtGem Forum catalog

Language Focus Unit 11 Lớp 10 Trang 118

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 11 National Parks Language Focus trang 118 SGK. Hoàn thành câu, dùng dạng đúng cùa động từ trong ngoặc và dùng thông tin cho sẵn, viết câu điều kiện với If.

UNIT 11: NATIONAL PARKS

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

 

Pronunciation  /t/ /d/

Grammar and Vocabulary

Exercise 1. Hoàn thành câu, dùng dạng đúng cùa động từ trong ngoặc.

1. had known                        5. could have enjoyed

2. had had                            6. had known

3. would have gone              7. had stopped

4. would have passed           8. had called, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu kẻ thù khen ngợi anh thì có nghĩa là anh đã phạm phải sai lầm.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên