Language Focus Unit 11 Lớp 10 Trang 118

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 11 National Parks Language Focus trang 118 SGK. Hoàn thành câu, dùng dạng đúng cùa động từ trong ngoặc và dùng thông tin cho sẵn, viết câu điều kiện với If.

UNIT 11: NATIONAL PARKS

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

 

Pronunciation  /t/ /d/

Grammar and Vocabulary

Exercise 1. Hoàn thành câu, dùng dạng đúng cùa động từ trong ngoặc.

1. had known                        5. could have enjoyed

2. had had                            6. had known

3. would have gone              7. had stopped

4. would have passed           8. had called, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy dừng bước để chắc chắn mọi điều bạn đang làm lúc này thực sự là điều sẽ khiến bạn hạnh phúc. Bạn không thể chỉ sống vì một vài mục tiêu nào đó trong tương lai và để nó trở thành tất cả. Bởi đó là điều một số người làm. Họ bước lên con đường và có vô số tấm biển nói, 'Đường này. Đường đó.' Nhưng sẽ ra sao nếu bạn tới nơi, bạn đạt được đúng những điều mình muốn, cũng như họ, chỉ có điều tất cả những gì không ổn thì vẫn không ổn. Nếu thế thì sao?
Stop and make sure that everything you are doing right now is really what makes you happy. You can’t just live for some goal in the future and have that be everything … have that be it. Because that is what some people do. They get on this road and there are all these signs saying, ‘This way. That way.’ But what if you get there, you get exactly what you wanted, like some people do, except all the things that were wrong, are still wrong. Then what?
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Pair of Vintage Old School Fru