Insane

Giải bài tập Sinh học 9 – Giải bài tập Sinh học 9 chính xác nhất
Giải bài tập Sinh học 9


DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ Giải bài tập Sinh học 9


CHƯƠNG I: CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN


* Bài 1: Menđen và Di truyền học

* Bài 2: Lai một cặp tính trạng


* Bài 3: Lai một cặp tính trạng ( tiếp theo )


* Bài 4: Lai hai cặp tính trạng


* Bài 5: Lai hai cặp tính trạng ( tiếp theo )


* Bài 7: Bài tập chương I


CHƯƠNG II: NHIỄM SẮC THỂ


* Bài 8: Nhiễm sắc thể


* Bài 9: Nguyên phân


* Bài 10: Giảm phân, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chỉ vì Số phận không chia cho bạn quân bài tốt không có nghĩa là bạn nên bỏ cuộc. Nó chỉ có nghĩa là là bạn phải chơi những quân bài đó với tiềm năng tối đa của chúng.
Just because Fate doesn't deal you the right cards, it doesn't mean you should give up. It just means you have to play the cards you get to their maximum potential.
Les Brown
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên