XtGem Forum catalog

Giải bài tập Sinh học 9 – Giải bài tập Sinh học 9 chính xác nhất




Giải bài tập Sinh học 9


DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ Giải bài tập Sinh học 9


CHƯƠNG I: CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN


* Bài 1: Menđen và Di truyền học









* Bài 2: Lai một cặp tính trạng


* Bài 3: Lai một cặp tính trạng ( tiếp theo )


* Bài 4: Lai hai cặp tính trạng


* Bài 5: Lai hai cặp tính trạng ( tiếp theo )


* Bài 7: Bài tập chương I


CHƯƠNG II: NHIỄM SẮC THỂ


* Bài 8: Nhiễm sắc thể


* Bài 9: Nguyên phân


* Bài 10: Giảm phân



, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi linh hồn trải qua quá nhiều thống khổ, nó phát sinh lòng thích thú với sự bất hạnh.
When the soul suffers too much, it develops a taste for misfortune.
Albert Camus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên