pacman, rainbows, and roller s

Giải bài tập Sinh học 9 – Giải bài tập Sinh học 9 chính xác nhất
Giải bài tập Sinh học 9


DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ Giải bài tập Sinh học 9


CHƯƠNG I: CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN


* Bài 1: Menđen và Di truyền học

* Bài 2: Lai một cặp tính trạng


* Bài 3: Lai một cặp tính trạng ( tiếp theo )


* Bài 4: Lai hai cặp tính trạng


* Bài 5: Lai hai cặp tính trạng ( tiếp theo )


* Bài 7: Bài tập chương I


CHƯƠNG II: NHIỄM SẮC THỂ


* Bài 8: Nhiễm sắc thể


* Bài 9: Nguyên phân


* Bài 10: Giảm phân, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một trong những điều sung sướng của bạn cũ là bạn có thể ngu ngốc khi ở bên họ.
It is one of the blessings of old friends that you can afford to be stupid with them.
Ralph Waldo Emerson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên