XtGem Forum catalog

Giải bài tập Sinh học 9 – Giải bài tập Sinh học 9 chính xác nhất
Giải bài tập Sinh học 9


DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ Giải bài tập Sinh học 9


CHƯƠNG I: CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN


* Bài 1: Menđen và Di truyền học

* Bài 2: Lai một cặp tính trạng


* Bài 3: Lai một cặp tính trạng ( tiếp theo )


* Bài 4: Lai hai cặp tính trạng


* Bài 5: Lai hai cặp tính trạng ( tiếp theo )


* Bài 7: Bài tập chương I


CHƯƠNG II: NHIỄM SẮC THỂ


* Bài 8: Nhiễm sắc thể


* Bài 9: Nguyên phân


* Bài 10: Giảm phân, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Biết mà học không bằng thích mà học, thích mà học không bằng vui say mà học.
Tri chi giả bất như hiếu chi giả, hiếu chi giả bất như lạc chi giả.
Khổng Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên