The Soda Pop

Thực hành đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với phát triển công nghiệp ở trung du và miền núi bắc bộ

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lí 9 bài 19 Thực hành đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với phát triển công nghiệp ở trung du và miền núi bắc bộ trang 70 SGK.

ĐỊA LÍ 9 BÀI 19: THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN ĐỒ, PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA

TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN

CÔNG NGHIỆP Ở TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ

 

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC

- Phân tích và đánh giá được tiềm năng và ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với sự phát triển công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ.

- Đọc các bản đồ.

- Vẽ sơ đồ thề hiện mối quan hệ giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm than.

 

II. GỢI Ý NỘI DUNG THực HÀNH



, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tự mình không biết mình là một điều hại lớn.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên