XtGem Forum catalog

Chương I – Tiết 2 : Nguyên tử – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 5 – Trang 15, 16
Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 5 – Trang 15, 16


1. Hãy chép các câu sau đây với đầy đủ các cụm từ phù hợp

“…..là hạt vô cùng nhỏ, trung hoà về điện : từ……tạo ra mọi chất. Nguyên tử gồm…..mang điện tích dương và vỏ tạo bởi…..”


Hướng dẫn giải


Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ, trung hoà về điện : từ nguyên tử tạo ra mọi chất. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ tạo bởi một hay nhiều electron mang điện tích âm


2.


a) Nguyên tử tạo thành từ ba loại hạt nhỏ hơn nữa, nó là những loại nào ?


b) Hãy nói tên, kí hiệu và điện tích của những hạt mang điện.


c) Những nguyên tử cùng loại có cùng số hạt nào trong hạt nhân ?


Hướng dẫn giải, , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Có hiểu biết về cuộc đời là một việc; xây dựng được một chỗ đứng tốt đẹp trong cuộc đời, với những dòng chảy năng động của nó tràn qua bạn, lại là một việc khác.
Knowledge about life is one thing; effective occupation of a place in life, with its dynamic currents passing through your being, is another.
William James
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên