Unit 7 Saving Energy: Write

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh unit 7 lop 9 saving energy write trang 61. A speech usually has three parts : Introduction, body and conclusion. Put the following sections in the correct place to complete a speech.

UNIT 7: SAVING ENERGY

WRITE (VIẾT)

A speech usually has three parts : Introduction, body and conclusion.

(Một bài diễn văn thường gồm 3 phần : Mở bài, thân bài và kết luận)

a) Match each part of a speech in column A to a suitable function in column B.

(Nối từng phần của bài diễn văn trong cột A với một chức năng thích hợp trong cột B)


, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi một người đàn ông điên dại vì một người đàn bà thì chỉ một mình nàng có thể chữa khỏi cái điên dại ấy của chàng ta mà thôi.
Ngạn ngữ Trung Quốc
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Polaroid