XtGem Forum catalog

Chương I: Cơ học – Khối lượng riêng, trọng lượng riêng – Hướng dẫn giải bàt tập SGK Vật lý 6 trang 34
Chương I: Cơ học – Khối lượng riêng, trọng lượng riêng – Hướng dẫn giải bàt tập SGK Vật lý 6 trang 34


1. Khối lượng riêng.

– Khối lượng riêng của một chất được xác định bằng khối lượng của một dơn vị thể tích (1 m3) chất đó:


D= m/V.


Đơn vị khối lượng riêng là kg/ m3.


2. Trọng lượng riêng:Trọng lượng riêng của một chất được xác định bằng trọng lượng của một đơn vị thể tích (1m3) chất đó:


d = P/V.


3. Công thức tính trọng lượng riêng theo khối lượng riêng: d= 10D.


Câu 1. Hãy chọn phương án xác định khối lượng của chiếc cột sắt ở Ấn độ:


A. Cưa chiếc cột sắt thành nhiều đoạn nhỏ rồi đem cân từng đoạn một., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Số phận chẳng là gì hơn ngoài những việc được thực hiện trong một trạng thái tồn tại trước đó.
Fate is nothing but the deeds committed in a prior state of existence.
Ralph Waldo Emerson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên