Old school Easter eggs.

Chương I: Cơ học – Khối lượng riêng, trọng lượng riêng – Hướng dẫn giải bàt tập SGK Vật lý 6 trang 34
Chương I: Cơ học – Khối lượng riêng, trọng lượng riêng – Hướng dẫn giải bàt tập SGK Vật lý 6 trang 34


1. Khối lượng riêng.

– Khối lượng riêng của một chất được xác định bằng khối lượng của một dơn vị thể tích (1 m3) chất đó:


D= m/V.


Đơn vị khối lượng riêng là kg/ m3.


2. Trọng lượng riêng:Trọng lượng riêng của một chất được xác định bằng trọng lượng của một đơn vị thể tích (1m3) chất đó:


d = P/V.


3. Công thức tính trọng lượng riêng theo khối lượng riêng: d= 10D.


Câu 1. Hãy chọn phương án xác định khối lượng của chiếc cột sắt ở Ấn độ:


A. Cưa chiếc cột sắt thành nhiều đoạn nhỏ rồi đem cân từng đoạn một., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trời phú cho ta sự sống với điều kiện nhất thiết phải can đảm bảo vệ nó tới cùng.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên