80s toys - Atari. I still have

Bài 11: Di dân và sự bùng nổ thị ở đới nóng

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý 7 Bài 11 Di dân và sự bùng nổ thị ở đới nóng câu 1, 2, 3 trang 38 SGK. Tích cực (có tác động tốt đến kinh tế - xã hội): di dân có tổ chức, có kế hoạch để khai hoang, lập đồn điền trồng cây xuất khẩu để xây dựng các công trình công nghiệp mới, phát triển kinh tế ở vùng núi hay vùng ven biển.

ĐỊA LÝ 7 BÀI 11: GIẢI BÀI TẬP DI DÂN VÀ SỰ BÙNG NỔ ĐÔ THỊ Ở ĐỚI NÓNG

 

I. GỢl Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1. Quan sát hình 3.3, nêu tên các siêu đô thị có trên 8 triệu dân ở đới nóng.

Trả lời:

Các siêu đô thị có trên 8 triệu dân ở đới nóng: Mê-hi-cô Xi ti, Ri-Ô đê Gia-nê-rô, Xao Pao-lô, La-gốt, Côn-ca-ta, Mum-bai, Ma-ni-la, Gia-các-ta.

Câu 2. Nêu những tác động xấu tới môi trường do đô thị hóa tự phát ỗ đới nóng gây ra.

Trả lời:

Những tác động xấu tới môi trường do đô thị hóa tự phát ở đới nóng gây ra:

- Đối với đời sông người dân:, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chúng ta vẫn tưởng rất nhiều người tốt, thật ra họ chỉ là những người nhu nhược mềm yếu.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên