Ring ring

Unit 2 Clothing: Write

Hướng dẫn các bạn giải bài tập unit 2 clothing write lớp 9 đơn giản và dễ hiểu. Read the topic and the Outline A. Then read the passage. Now write a paragraph of 100 - 150 words. But this time you support the argument that secondary school students should wear casual clothes.

UNIT 2: CLOTHING (QUẦN ÁO)

WRITE (VIẾT)

This is how to present one side of an argument. It is used to persuade readers to believe or do something. An argument should have : (Đây là cách trình bày 1 ý kiến của một bên trong một bài tranh luận. Nó được sử dụng để thuyết phục người đọc tin hay làm 1 điều gì đó. Một bài tranh luận nên có :)


, , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu chết đi bởi sự nhàm chán và bị chôn vùi bởi sự lãng quên.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên