XtGem Forum catalog

Unit 1: A visit from a Pen Pal

Học Tốt Tiếng Anh lớp 9 hướng dẫn các bạn giải bài tập Unit 1 A visit from a Pen Pal gồm có các phần: Getting Started, Listen and Read, Speak, Listen, Read, Write, Language Focus...

A. Revision : Used to (đã từng)

Used to được đọc là /'ju : sto /, dùng để diễn tả một thói quen trong quá khứ nay không còn nữa.

1) Affirmative form (Dạng xác định)


, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Quan trọng không phải anh chết như thế nào mà anh đã sống như thế nào. Việc chết đi không quan trọng, nó diễn ra nhanh lắm.
It matters not how a man dies, but how he lives. The act of dying is not of importance, it lasts so short a time.
Samuel Johnson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên