A visit from a Pen Pal: Language Focus

Hướng dẫn các bạn giải bài tập unit 1 a visit from a Pen Pal Getting started: Language Focus tiếng anh lớp 9. Các bạn cùng tham khảo nhé.

 UNIT 1: A VISIT FROM A PEN PAL

LANGUAGE FOCUS

The past simple

The past simple with “wish” 

(1) Work with a partner. Ask and answer questions about each person did on the weekend (Thực hành vđi một bạn cùng học. Hỏi và trả lời về việc bạn làm cuối tuần).

a. What did Nga do on the weekend ?

- She went to a concert to listen to Hanoi singers.

- When did she go there ?

- She went there on Saturday at 8 p.m.

b. What did Lan do on the weekend ?, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một nửa sự thật thường là điều dối trá to lớn.
Half a truth is often a great lie.
Benjamin Franklin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Duck hunt