80s toys - Atari. I still have

A trip to the countryside: Language Focus

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 9 unit 3 a trip to the countryside language focus chi tiết nhất. What do these people wish? Write the sentences. Work with a partner. (Thực tập với người bạn)

UNIT 3: A TRIP TO THE COUNTRYSIDE

LANGUAGE FOCUS

o Modal could/would with wish (review)

o Prepositions of time o Adverb clauses of result

1. What do these people wish? Write the sentences. (Những người này ưđc muốn điều gì. Hãy viết thành câu)

a. Ba / can have / new bicycle —> Ba wishes he could have a new bicycle.

b. Hoa / can visit / parents -» Hoa wishes she could visit her parents.

C. I / will pass / exam -> I wish I would pass the exam.

d. We / it / not rain. -» We wish it wasn't (weren't) raining.

e. He / can fly. -> He wishes he could fly., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chỉ vì Số phận không chia cho bạn quân bài tốt không có nghĩa là bạn nên bỏ cuộc. Nó chỉ có nghĩa là là bạn phải chơi những quân bài đó với tiềm năng tối đa của chúng.
Just because Fate doesn't deal you the right cards, it doesn't mean you should give up. It just means you have to play the cards you get to their maximum potential.
Les Brown
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên