XtGem Forum catalog

Lịch Sử 9 -Bài 22 :CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945.Phần 2Sử 9 -Bài 22 :CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945.Phần 2​ Lịch Sử 9 -Bài 22 :CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945.Phần 2II.Cao trào kháng Nhật, cứu nước tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.1. Nhật đảo chính Pháp 9-3-1945.-Đầu 1945 chiến tranh thế giới sắp kết thúc , phát xít Đức bị quét khỏi Liên Xô , nước Pháp được giải phóng .Phát xít Nhật bị tấn công dồn dập ở Châu Á- Thái Bình Dương-Nhân cơ hội đó thực dân Pháp ở Đông Dương ngóc đầu dậy . Mâu thuẫn Pháp-Nhật ở Đông Dương trở nên gay gắt .-Nhật đảo chính Pháp (9-3-1945) tuyên bố trao trả độc lập cho Việt Nam , đưa Trần Trọng Kim lập chính phủ bù nhìn . Tối cao cố vấn Nhật nắm toàn bộ quyền lực .Nhằm độc chiếm Đông Dương.2. Tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.a Chỉ thị của Đảng :Ban thường vụ Trung Ương Đảng ra chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành đông của chúng ta” , xác định kẻ thù chính là phát xít Nhật .Đảng quyết định phát động cao trào kháng Nhật , cứu nước làm tiền đề cho cuộc khởi nghĩa .b. Khởi nghĩa từng phần :-Từ giữa tháng 3-1945 , cách mạng chuyển sang cao trào đấu tranh chính trị kết hợp đấu tranh vũ trang , tiến hành chiến tranh du kích cục bộ , khởi nghĩa từng phần , giành chính quyền từng bộ phận .- Ở Cao –Bắc – Lạng , Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân và Cứu Quốc Quân giải phóng hàng loạt các châu, xã ,tổng , thành lập chính quyền nhân dân .- Ở Quảng Ngãi , tù chính trị nhà lao Ba tơ nội dậy thành lập chính quyền CM, tổ chức du kích Ba Tơ .- Phong trào quần chúng lên cao khắp trong nước đấu tranh với khẩu hiệu “phá kho thóc , giải quyết nạn đói”.Nhiều cuộc đánh chiếm kho thóc biến thành cuộc biểu tình ủng hộ Việt Minh .- Hội nghị quân sự Bắc Kỳ ( 4-1945) quyết định thành lập Việt Nam giải phóng quân , mở trường đào tạo cán bộ , xây dựng căn cứ , Uy Ban quân sự cách mạng Bắc Kỳ cũng được thành lập .- Khu giải phóng Việt Bắc ra đời ( 4-6-1945) ,Ủy ban lâm thời khu giải phóng lâm thời được thành lập . Khu giải phóng là căn cứ địa của cả nước , là hình ảnh thu nhỏ của Việt Nam mới . Không khí tiền khởi nghĩa lan tràn khắp cả nước .Lịch Sử 9 -Bài 22 :CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945.Phần 2

Đội du kich Ba tơLịch Sử 9 -Bài 22 :CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945.Phần 2Khu giải phóng Việt Bắc ra đời ( 4-6-1945)Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập
, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình bạn thì hiếm, nhưng bạn bè thì không hiếm.
There is a scarcity of friendship, but not of friends.
Thomas Fuller
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên