XtGem Forum catalog

Unit 2: Personal Experiences (Kinh nghiệm cá nhân)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cho một người con cá và bạn làm anh ta no cả ngày; dạy một người sử dụng Internet và anh ta sẽ không làm phiền bạn trong hàng tuần lễ.
Give a person a fish and you feed them for a day; teach a person to use the Internet and they won't bother you for weeks.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên