XtGem Forum catalog

Lịch Sử 9 -Bài 11: TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI .Sử 9 -Bài 11: TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI .

Lịch Sử 9 -Bài 11: TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI .Lịch Sử 9 -Bài 11: TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI .

Phân chia khu vực ảnh hưởng giữa Xô và Mỹ:
I.SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI :trật tự hai cực I an ta do Xô và Mỹ đứng đầu*Hòan cảnh :vào giai đọan cuối của chiến trnah thế giới thứ hai , ba cường quốc Xô -Mỹ- Anh họp Hội nghị cấp cao ở I -an -ta ( Liên Xô) từ 4 đến 11-2-1945, để giải quyết những vấn đề sau chiến tranh .* Những quyết định của Hội Nghị (nội dung):+ Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và quân phiệt Nhật .và nhanh chóng kết thúc chiến tranh+Việc tổ chức lại trật tự thế giới mới sau chiến tranh , và thành lập Liên Hiệp Quốc .+ Thỏa thuận việc đóng quân ở các nước Phát xít bại trận và phân chia phạm vi ảnh hưởng của các nước thắng trận .- Liên Xô chiếm đóng và kiểm soát Đông Đức , Đông Béc lin , Đông Au, Bắc Triều Tiên chiếm lại nam đảo Xa-kha-lin.-Mỹ –Anh chiếm đóng và kiểm soát Tây Đức , Tây Béc lin và Tây Au-Mỹ kiểm soát Nam Triều Tiên .-Trả lại cho Trung Quốc: Đài Loan và Mãn Châu.-Công nhận độc lập của Mông Cổ .-Phương Tây kiểm soát Đông Nam Á và Nam Á .* Tác động :sự hình thành trật tự thế giới hai cực Xô và Mỹ(trật tự hai cực Ian ta); sự ra đời của tổ chức Liên Hiệp Quốc , tình trạng “Chiến tranh lạnh” đối đầu giữa hai phe

Lịch Sử 9 -Bài 11: TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI .Từ ngày 4 đến 11/2/1945, Mỹ( Ru dơ ven), Anh (Sớc sin), Liên Xô (Xtalin) họp hội nghị quốc tế ở I-an-ta (Liên Xô).Lịch Sử 9 -Bài 11: TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI .Đại hội đồng Liên Hiệp QuốcII. Sự thành lập Liên Hiệp Quốc .24-10-1945 Liên Hiệp Quốc thành lập , trụ sở đặt tại New York* Nhiệm vụ :-Duy trì , hòa bình và an ninh thế giới .-Phát triển hữu nghị hợp tác giữa các nước trên cơ sở bình đẳng giữa các quốc gia .-Thực hiện sự hợp tác quốc tế về kinh tế về kinh tế , văn hóa , xã hội và nhân đạo* Việc làm của Liên Hiệp Quốc :duy trì hòa bình, an ninh thế giới , đấu tranh xóa bỏ chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc , giúp đỡ các nước phát triển kinh tế văn hóa .Mối liên hệ giữa Việt Nam và LHQ:* 9 –1977 VN gia nhập LHQà UNO* Các tổ chức LHQ hoạt động tại VN :+ UNICEF : Quỹ Nhi Đồng LHQ.+ UNESCO : Tổ chức Văn hóa- Khoa Học – Giáo dục LHQ .+ WHO : Tổ chức Y tế thế giới .+ FAO : Tổ chức Lương – Nông .+ IMF : Quỹ tiền tệ quốc tế.+ IL O: Lao động quốc tế .+ UPU: Bưu chính .+ ICAO : Hàng không+ IMO: Hàng hải .+ IAEA: Năng lượng nguyên tử*Việt Nam là thành viên không thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp QuốcLịch Sử 9 -Bài 11: TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI .Lược đồ hai cựcIII.Chiến tranh lạnh : Xô – Mỹ đối đầu- Chiến tranh lạnh .

*Chiến tranh lạnh :là chính sách thù địch về mọi mặt của Mỹ và các nước đế quốc đối với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.* Thực hiện :Mỹ và các nước đế quốc chạy đua vũ trang ; thành lập các khối quân sự và căn cứ quân sự ; đàn áp phong trào giải phóng dân tộc ; tiến hành chiến tranh xâm lược .*Hậu quả :thế giới luôn trong tình trạng căng thẳng , nguy cơ bùng nổ cuộc chiến tranh mới .IV. Thế giới sau “chiến tranh lạnh”-Sau 4 thập niên chạy đua vũ trang , 12-1989 Tổng thống Mỹ Bu- sơ (cha) và Gooc- ba- chop tuyên bố chấm dứt “chiến tranh lạnh “Xu hướng sau :-Một là hòa hoãn và hòa dịu trong quan hệ quốc tế .-Hai là sự tan rã của trật tự 2 cực Ian ta ,thế giới tiến tới một trật tự thế giới đa cực nhiều trung tâm .Mỹ - đơn cực.-Ba là dưới tác động của cách mạng khoa học kỹ thuật các nước điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm ( EU,ASEAN).-Bốn là ở nhiều khu vực xảy ra nhiều xung đột quân sự hay nội chiến-Xu thế chung là hòa bình ổn định và hợp tác phát triển kinh tế .* Chủ trương của Đảng :- Thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc .- Giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc .- Tăng cường quốc phòng , an ninh.- Đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa .- Đối ngoại hòa bình , hữu nghị hợp tác .
, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Giới hạn duy nhất cho những triển vọng của ngày mai là những cái 'nhưng' bạn sử dụng hôm nay.
The only limits to the possibilities in your life tomorrow are the buts you use today.
Les Brown
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên