XtGem Forum catalog

Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 14 SGK Hóa lớp 9 cơ bản
CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ.TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA AXIT

Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 14 SGK Hóa lớp 9 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết :

I. Tính chất hóa học của axit:


1. Axit làm đổi màu chất chỉ thị: Dung dịch axit làm đổi màu quỳ tím thành đỏ.


2. Axit tác dụng với kim loại


Dung dịch axit tác dụng được với một số kim loại tạo thành muối và giải phóng khí hiđro


Thí dụ:


3H2SO4 (dd loãng) + 2Al → Al2(SO4)3 + 3H2


2HCl + Fe → FeCl2 + H2


Những kim loại không tác dụng với HCl, H2SO4 loãng như Cu, Ag, Hg,…, , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Lương tâm của chúng ta không phải là vật chứa của chân lý vĩnh cửu. Nó phát triển cùng với đời sống xã hội của chúng ta, và điều kiện xã hội thay đổi cũng dẫn tới sự thay đổi triệt để về lương tâm.
Our conscience is not the vessel of eternal verities. It grows with our social life, and a new social condition means a radical change in conscience.
Walter Lippmann
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên