Unit 16: Inventions – Các phát minh. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 151 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
LISTEN. Unit 16: Inventions – Các phát minh. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 151 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 151 SGK)

Đề bài:


Listen and fill in the gaps in these sentences.


(Nghe và điền vào chỗ trống trong những câu sau đây):


a)  Papermaking is a (1)_______ process.


b)  The procedure is almost the (2) _____ as it was (3) ________ years ago.


c) The pulp vat is on the (4)________ of the machine.


d)  The papermaking machine has a lot of (5)_______ .


Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Âm thanh gọt ngào nhất là lời khen ngợi.
The sweetest of all sounds is praise.
Xenophon
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Polaroid