XtGem Forum catalog

Unit 16: Inventions – Các phát minh. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 151 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
LISTEN. Unit 16: Inventions – Các phát minh. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 151 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 151 SGK)

Đề bài:


Listen and fill in the gaps in these sentences.


(Nghe và điền vào chỗ trống trong những câu sau đây):


a)  Papermaking is a (1)_______ process.


b)  The procedure is almost the (2) _____ as it was (3) ________ years ago.


c) The pulp vat is on the (4)________ of the machine.


d)  The papermaking machine has a lot of (5)_______ .


Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nên giáo dục và hướng dẫn trẻ em những nguyên tắc của tự do.
Children should be educated and instructed in the principles of freedom.
John Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên