Chương IV – Tiết 4 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 28 đến 34 – Trang 48, 49

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 28 đến 34 – Trang 48, 49


28. Cho bất phương trình x² > 0. 

a) Chứng minh x = 2, x = -3 là nghiệm của bất phương trình đã cho.


b) Có phải mọi giá trị của ẩn x đều là nghiệm của bất phương trình đã cho hay không ?


Hướng dẫn giải


Chương IV – Tiết 4 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 28 đến 34 – Trang 48, 49


29. Tìm x, sao cho :


a) Gía trị của biểu thức 2x – 5x không âm ;


b) Gía trị của biểu thức -3x không lớn hơn giá trị của biểu thức -7x + 5.


Hướng dẫn giải, , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Kỷ niệm lúc nào cũng bền vững còn hơn nét mực. Sự chia sẻ và tình yêu thương là điều quý nhất trên đời
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog