Chương I – Tiết 6 : Đối xứng trục – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 35 đến 38 – Trang 87, 88

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 35 đến 38 – Trang 87, 88


35. Vẽ hình đối xứng với các hình đã cho qua trục d (h.58)

Chương I – Tiết 6 : Đối xứng trục – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 35 đến 38 – Trang 87, 88


Hướng dẫn giải


Chương I – Tiết 6 : Đối xứng trục – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 35 đến 38 – Trang 87, 88


36. Cho góc xOy có số đo 50 độ, điểm A nằm trong góc đó. Vẽ điểm B đối xứng với A qua Ox, vẽ điểm C đối xứng qua với A QUA oY.


a) So sánh các độ dài OB và OC.


b) Tính số đo góc BOC.


Hướng dẫn giải


 , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Xúc phạm là lý lẽ chỉ những người nắm phần sai mới áp dụng.
Insults are the arguments employed by those who are in the wrong.
Jean Jacques Rousseau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Disneyland 1972 Love the old s