Old school Swatch Watches

Chương IV – Tiết 3 : Bất phương trình một ẩn – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 15 đến 18 – Trang 43

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 15 đến 18 – Trang 43


15. Kiểm tra xem giá trị x = 3 là nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau : 

a) 2x + 3 < 9 ;                  b) -4x > 2x + 5 ;                     c) 5 – x > 3x – 12


Hướng dẫn giải


a) 2x + 3 < 9


Thay x = 3 vào bất phương trình ta được : 2.3 + 3 < 9 <=> 9 < 9 (sai)


=> x = 3 không là nghiệm của bất phương trình.


b) -4x > 2x + 5


Thay x = 3 vào bất phương trình ta được : – 4.3 > 2.3 + 5 => -12 > 11 (sai)


=> x = 3 không là nghiệm của bất phương trình, , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chúng ta đọc được trên trán của những kẻ đắm chìm trong sự xa hoa vô nghĩa rằng thần tài bán thứ đáng lẽ chỉ đem cho.
We read on the foreheads of those who are surrounded by a foolish luxury, that fortune sells what she is thought to give.
La Fontaine
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên