Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Chương I – Tiết 9 – Hình chữ nhật – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 58 đến 61 – Trang 99

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 58 đến 61 – Trang 99


58. Điền vào chỗ trống, biết rằng a, b là độ dài các cạnh, d là độ dài đường chéo của một hình chữ nhật.

Chương I – Tiết 9 – Hình chữ nhật – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 58 đến 61 – Trang 99


Hướng dẫn giải


Áp dụng định lí Pitago, ta có : d² = a² + b²  • Với a = 5, b = 12 thì d² = 5² + 12² = 169 => d = √169 = 13.

  • Với b = √6, d = √10 thì (√10)² = a² + (√6)² => a² = 10 – 6 => a = √4 = 2

  • Với a = √13, d = 7 thì d² = a² + b² => b² = d² – a² = 7 – (√13)² = 36 => b = 6.


59. Chứng minh rằng :


a) Giao điểm hai đường chéo của hình chữ nhật là tâm đối xứng của hình chữ nhật đó.


b) Hai đường thẳng đi qua trung điểm hai cặp cạnh đối của hình chữ nhật là hai trục đối xứng của hình chữ nhật đó.


Hướng dẫn giải


a) Ta biết giao điểm hai đường chéo của hình bình hành là tâm đối xứng của hình đó. Hình chữ nhật là hình bình hành nên giao điểm hai đường chéo là tâm đối xứng của hình chữ nhật đó., , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hạnh phúc không phải là thứ có sẵn. Hạnh phúc đến từ hành động của chính ta.
Happiness is not something ready
made. It comes from your own actions.
Dalai Lama
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên