Language Focus Unit 14 Lớp 11 Trang 161

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 14 Recreation Language Focus Trang 161 SGK. Nối / viết lại câu, dùng cấu trúc Both ... and, either ... or hoặc Neither... nor. Đổi các câu sau đây sang dạng câu chẻ ở thể bị động.

UNIT 14: RECREATION

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

 

Grammar

Exercise 1. Nối / viết lại câu, dùng cấu trúc Both ... and, either ... or hoặc Neither... nor.

ĐÁP ÁN

1. Both Jim and Carol are on holiday.

2. George neither smokes nor drinks.

3. Neither Jim nor Carol has (got) a car.

4. The film was both long and boring., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người nhận được ân tình nhiều nhất là người biết đáp trả chúng.
The person who receives the most favors is the one who knows how to return them.
Publilius Syrus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog