Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Chương I – Tiết 8 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 54 đến 57 – Trang 96

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 54 đến 57 – Trang 96


54. Cho góc vuông xOy, điểm A nằm trong góc đó. Gọi B là điểm đối xứng với A qua Ox, gọi C là điểm đối xứng với A qua Oy. Chứng minh rằng điểm B đối xứng với điểm C qua O.

Hướng dẫn giải


Chương I – Tiết 8 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 54 đến 57 – Trang 96


Ta có : AB ⊥ Ox tại H (B đối xứng với A qua Ox) và AH = BH.


EO ⊥ OH (Góc xOy vuoong0 => EO // AB, AC ⊥ Oy tại E (C đối xứng với A qua Oy) và AE = CE => HO // AC.


=> OHAE là hình bình hành


=> AH = OE => BH = OE và BH // OE


=> OEHB là hình bình hành => EH = OB và EH // OB


Tương tự : CEHO là hình bình hành => EH = OC và EH // OC, , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Những người lịch sự nhất là những người tình tồi tệ nhất.
The best mannered people make the most absurd lovers.
Denis Diderot
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên