Polaroid

Các vị vua của Việt Nam từ thời Hồng Bàng đến thời Bảo Đại

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hạnh phúc không phải là không có rắc rối mà là có khả năng đối phó với chúng.
Happiness is not the absence of problems but the ability to deal with them.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên