Duck hunt

Friends Unit 1 Lớp 7 Trang 10

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 unit 1 back to school Friends trang 10 SGK. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó thực hành với bạn cùng học.)

UNIT 1: BACK TO SCHOOL

TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC

 

A. FRIENDS (Bạn Hữu)

1. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó thực hành với bạn cùng học.)

a. Ba : Chào Nga.

Nga : Chào Ba. Vui gặp lại bạn.

Ba : Vui gặp lại bạn.

Nga : Đây là bạn cùng lớp mới của chúng ta. Tên của bạn ấy là Hoa.

Ba : Vui được gặp bạn., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không có giá trị nào trong cuộc sống trừ những gì bạn chọn đặt lên nó, và không có hạnh phúc ở bất cứ đâu trừ điều bạn mang đến cho bản thân mình.
There is no value in life except what you choose to place upon it and no happiness in any place except what you bring to it yourself.
Henry David Thoreau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên