Friends Unit 1 Lớp 7 Trang 10

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 unit 1 back to school Friends trang 10 SGK. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó thực hành với bạn cùng học.)

UNIT 1: BACK TO SCHOOL

TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC

 

A. FRIENDS (Bạn Hữu)

1. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó thực hành với bạn cùng học.)

a. Ba : Chào Nga.

Nga : Chào Ba. Vui gặp lại bạn.

Ba : Vui gặp lại bạn.

Nga : Đây là bạn cùng lớp mới của chúng ta. Tên của bạn ấy là Hoa.

Ba : Vui được gặp bạn., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một cơn tức giận tương đương với một trăm con quỷ dữ.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

80s toys - Atari. I still have