Unit 8: COUNTRY LIFE AND CITY LIFE – Đời sống ở nông thôn và đời sống ở thành thị. Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
GRAMMAR. Unit 8: COUNTRY LIFE AND CITY LIFE – Đời sống ở nông thôn và đời sống ở thành thị. Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


A. Thì hiện tại tiếp diễn – Present progressive

Chúng ta hãy nhớ lại cấu tạo và cách dùng của thì hiện tại tiếp diễn:


*Cấu tạo:


am/ is/ are + V-ing


*Cách dùng:


+ Thì hiện tại tiếp diễn diễn tả một hành động đang xảy ra ngay vào lúc nói.


Ví dụ:


–    We’re learning English now. Bây giờ chúng tôi đang học tiếng Anh.


– Be quick! I’m waiting for you. Nhanh lên nào. Mình đang đợi bạn đây., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đôi khi bạn phải tin vào niềm tin của người khác cho tới khi tìm được niềm tin của riêng mình.
Sometimes you've got to believe in someone else's belief in you until your belief kicks in.
Les Brown
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Old school Swatch Watches