Polly po-cket

Unit 7: MY NEIGHBORHOOD – Láng giềng của tôi. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3 trang 68 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
WRITE. Unit 7: MY NEIGHBORHOOD – Láng giềng của tôi. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3 trang 68 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


WRITE

Unit 7: MY NEIGHBORHOOD – Láng giềng của tôi. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3 trang 68 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 68 SGK)


Đề bài:


1.  Read the community notice.Task 2 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 68 SGK)


Đề bài:


Use the similar format to write a notice about the English Speaking contest below. Tương tự như trên em hãy viết thông báo về Cuộc thi hùng biện tiếng Anh dưới đây.


The school English Speaking Club is going to hold a speaking contest to celebrate the Teachers’ Day. The contest will be at Hall 204, Building G, from 7.30 pm to 10.00 pm on November 15. The person to contact is Tran Thi Thu Hang of class 8H., , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Giáo dục là một điều đáng kính trọng, nhưng nên nhớ rằng đôi khi những điều được dạy là những cái không đáng biết.
Oscar Wilde
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên