Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Chương IX : Thần kinh và giác quan – Tiết 1 : Giới thiệu chung hệ thần kinh – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 138
Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 138


Câu 1 : Trình bày cấu tạo và chức năng của nơron.

Hướng dẫn giải


Nơ ron là đơn vị cấu tạo nên hệ thần kinh.


Mỗi nơron bao gồm một thân, nhiều sợi nhánh và một sợi trục. Sợi trục thường có bao miêlin. Tận cùng sợi trục có các cúc xináp là nơi tiếp giáp giữa các nơron này với nơron khác hoặc với cơ quan trả lời.


Nơ ron có chức năng cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh.


Câu 2 : Trình bày các bộ phận của hệ thần kinh và thành phần cấu tạo của chúng dưới hình thức sơ đồ.


Hướng dẫn giai


Sơ đồ các bộ phận của hệ thần kinh và thành phần cấu tạo của chúng được trình bày như sau:

Chương IX : Thần kinh và giác quan – Tiết 1 : Giới thiệu chung hệ thần kinh – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 138Câu 3 : Phân biệt chức năng của hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh dưỡng.


Hướng dẫn giải, , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không oán trời, không trách đất, phàm làm người nên hiểu số mệnh.
Bất oán thiên, bất vưu nhân, hạ học nhi thượng đạt.
Khổng Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên