80s toys - Atari. I still have

Chương IX : Thần kinh và giác quan – Tiết 1 : Giới thiệu chung hệ thần kinh – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 138
Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 138


Câu 1 : Trình bày cấu tạo và chức năng của nơron.

Hướng dẫn giải


Nơ ron là đơn vị cấu tạo nên hệ thần kinh.


Mỗi nơron bao gồm một thân, nhiều sợi nhánh và một sợi trục. Sợi trục thường có bao miêlin. Tận cùng sợi trục có các cúc xináp là nơi tiếp giáp giữa các nơron này với nơron khác hoặc với cơ quan trả lời.


Nơ ron có chức năng cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh.


Câu 2 : Trình bày các bộ phận của hệ thần kinh và thành phần cấu tạo của chúng dưới hình thức sơ đồ.


Hướng dẫn giai


Sơ đồ các bộ phận của hệ thần kinh và thành phần cấu tạo của chúng được trình bày như sau:

Chương IX : Thần kinh và giác quan – Tiết 1 : Giới thiệu chung hệ thần kinh – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 138Câu 3 : Phân biệt chức năng của hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh dưỡng.


Hướng dẫn giải, , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chuyến phiêu lưu của đời là học hỏi. Mục đích của đời là trưởng thành. Bản tính của đời là thay đổi. Thách thức của đời là vượt qua. Tinh túy của đời là quan tâm. Cơ hội của đời là phụng sự. Bí mật của đời là dám làm. Hương vị của đời là giúp đỡ. Vẻ đẹp của đời là cho đi.
The adventure of life is to learn. The purpose of life is to grow. The nature of life is to change. The challenge of life is to overcome. The essence of life is to care. The opportunity of like is to serve. The secret of life is to dare. The spice of life is to befriend. The beauty of life is to give.
William Arthur Ward
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên