Old school Easter eggs.

Unit 3: At Home. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 34 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
LANGUAGE FOCUS. Unit 3: At Home. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 34 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 34 SGK)

Đề bài:


Look at the pictures. Complete the dialogue. Use must or have to and the verbs in the box. (Hãy nhìn tranh và hoàn thành hội thoại sau, sử dụng must hoặc have to và động từ cho trong khung).


feed    empty    do    tidy    sweep     clean    dust


Unit 3: At Home. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 34 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời


Nga: Can you come to the movies, Lan?


Lan: No. I have to do my chores.


Nga: What do you have to do?, , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Số hoàn hảo giống như người hoàn hảo, rất hiếm có.
Perfect numbers like perfect men are very rare.
Rene Descartes
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên