Duck hunt

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 70 - Sinh Học 10

HocTap321 Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 70 - Sinh Học 10
Chương  4. Quang hợp – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6 trang  70 SGK Sinh học lớp 10


******

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Quang hợp được thực hiện ở những nhóm sinh vật nào?


Hướng dẫn giải


Quang hợp là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng để tổng hợp chất hữu cơ từ các nguyên liệu vô cơ. Trong sinh giới, những nhóm thực vật, tảo và một số vi khuẩn có khả năng quang hợp. Quang hợp ở vi khuẩn có những điểm khác biệt so với quang hợp ở thực vật tảo nhưng sự sai khác đó là không nhiều.


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


Quang hợp thường được chia thành mấy pha? Là những pha nào?


Hướng dẫn giải


Quang hợp thường được chia thành hai pha: pha sáng và pha tối. Trong pha sáng, năng lượng ánh sáng được hấp thụ và chuyển thành dạng năng lượng trong các liên kết hóa học của ATP và NADPH. Vì vậy, pha này còn được gọi là giai đoạn chuyển đổi năng lượng ánh sáng.

Pha tối của quang hợp diễn ra trong chất nền của lục lạp. Trong pha tối, CO2   sẽ bị khử thành cacbohiđrat. Quá trình này còn được gọi là quá trình cố định CO (có nghĩa là nhờ quá trình này, các phân tử CO2   tự do được “cố định” lại trong các phân tử cacbohiđrat., , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Vì sự thật luôn lạ lùng, còn lạ lùng hơn là hư cấu.
For truth is always strange; stranger than fiction.
Lord Byron
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên