Unit 15: COMPUTERS – Máy vi tính. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 141 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
LISTEN. Unit 15: COMPUTERS – Máy vi tính. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 141 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 141 SGK)

Đề bài:


Copy the flow chart into your exercise book. Then listen and complete it


(Hãy vẽ sơ đồ vào vở bài tập sau đó nghe và hoàn thành nó)


Unit 15: COMPUTERS – Máy vi tính. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 141 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời.


a. Do you have the correct change?


b. Yes.


c. What do you want to drink?, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chúng ta không bao giờ bất mãn với người khác hơn khi chúng ta bất mãn với chính bản thân.
We are never more discontented with others than when we are discontented with ourselves.
Henri Frederic Amiel
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Teya Salat