XtGem Forum catalog

Unit 15: COMPUTERS – Máy vi tính. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 141 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
LISTEN. Unit 15: COMPUTERS – Máy vi tính. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 141 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 141 SGK)

Đề bài:


Copy the flow chart into your exercise book. Then listen and complete it


(Hãy vẽ sơ đồ vào vở bài tập sau đó nghe và hoàn thành nó)


Unit 15: COMPUTERS – Máy vi tính. Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 141 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời.


a. Do you have the correct change?


b. Yes.


c. What do you want to drink?, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sử dụng nhiều kế liên tiếp, muốn chiến thắng phải biết móc nối nhiều kế với nhau.
Liên hoàn kế.
Tôn Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên