Unit 10: RECYCLING – Tái chế – Tiếng Anh 8. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 89 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
GETTING STARTED. Unit 10: RECYCLING – Tái chế – Tiếng Anh 8. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 89 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 89 SGK)

Đề bài:


Work with a partner. Think of ways we can reduce the amount of garbage we produce. The words in the box may help you.


(Em hãy cùng bạn em nghĩ về những cách làm giảm lượng rác mà chúng ta thải ra. Những từ cho trong khung có thể giúp em).


Unit 10: RECYCLING – Tái chế – Tiếng Anh 8. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 89 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời.


+ We should use cloth bags instead of plastic bags.


— You’re right. We should aslo reuse plastic bags.


+ We should use tree leaves to wrap things., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cái chết đến với tất cả con người, nhưng những thành tựu vĩ đại sẽ dựng nên tượng đài mãi trường tồn cho tới khi mặt trời trở nên lạnh lẽo.
Death comes to all, but great achievements build a monument which shall endure until the sun grows cold.
Ralph Waldo Emerson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Snack's 1967