Polly po-cket

Unit 10: RECYCLING – Tái chế – Tiếng Anh 8. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 89 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
GETTING STARTED. Unit 10: RECYCLING – Tái chế – Tiếng Anh 8. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 89 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 89 SGK)

Đề bài:


Work with a partner. Think of ways we can reduce the amount of garbage we produce. The words in the box may help you.


(Em hãy cùng bạn em nghĩ về những cách làm giảm lượng rác mà chúng ta thải ra. Những từ cho trong khung có thể giúp em).


Unit 10: RECYCLING – Tái chế – Tiếng Anh 8. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 89 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời.


+ We should use cloth bags instead of plastic bags.


— You’re right. We should aslo reuse plastic bags.


+ We should use tree leaves to wrap things., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Lời hứa càng dễ dàng bao nhiêu thì càng dễ quên bấy nhiêu.
Ngạn ngữ Đức
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên