Unit 10: RECYCLING – Tái chế – Tiếng Anh 8. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 89 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
GETTING STARTED. Unit 10: RECYCLING – Tái chế – Tiếng Anh 8. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 89 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 89 SGK)

Đề bài:


Work with a partner. Think of ways we can reduce the amount of garbage we produce. The words in the box may help you.


(Em hãy cùng bạn em nghĩ về những cách làm giảm lượng rác mà chúng ta thải ra. Những từ cho trong khung có thể giúp em).


Unit 10: RECYCLING – Tái chế – Tiếng Anh 8. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 89 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời.


+ We should use cloth bags instead of plastic bags.


— You’re right. We should aslo reuse plastic bags.


+ We should use tree leaves to wrap things., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự thỏa mãn khiến người nghèo giàu có; bất mãn khiến người giàu nghèo khổ.
Content makes poor men rich; discontent makes rich men poor.
Benjamin Franklin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Polaroid