Old school Swatch Watches

Unit 1: My Friends – Bạn của tôi. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 16 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
LANGUAGE FOCUS. Unit 1: My Friends – Bạn của tôi. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 16 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản. 


Language focus

• Simple tenses


• Present simple to talk about general truths


• (not) adjective + enough + to-infinitive


Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 16 SGK)


Đề bài:


Unit 1: My Friends – Bạn của tôi. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 16 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời


H1. Hãy hoàn thành các đoạn văn sau, dùng hình thức đúng của động từ trong ngoặc., , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Xiềng xích của thói quen thường quá yếu khiến ta không cảm nhận được cho tới khi chúng quá mạnh để ta có thể thoát ra.
The chains of habit are too weak to be felt until they are too strong to be broken.
Samuel Johnson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên